Hae Anna.fi-sivustolta

En löydä lasten Laillisia oikeuksia palstaa joten kokeillaan...

Viestiketju osiossa 'Vauvan hoito' , käynnistäjänä vierailija, 23.05.2018.

 1. vierailija Vierailija

  Ihmisyydestään uskontunnustuksissaan luopuneiden joukossa kytee laittomuus jopa omia jälkeläisiä kohtaan. Ihmisyydestä luopuneiden joukko tarvitsee yhteistä joukko painostusta ja uskoa jotta voisivat uskoa olevansa muuta kuin mitä todellisuudessa ovat vaikka usko ei tee kenestäkään ihmistä...
  http://www.evl.fi/katekismus/uskontunnustus/12.html
  'Meillä ei ole järkeä'
  'Meillä ei ole ymmärrystä'
  'Me emme kykene täyttämään käskyihin sisältyvää uskon ja ehdottoman rakkauden vaatimusta.'
  'Me emme kykene noudattamaan ihmisille säädettyä lakia.'
  'Olemme syntisiä'
  -
  ...kunnes luopuu uhmisyydestää....
  Olla, ja uskoa olevansa ihminen on selvästi rajattu. ( Matt. 24:23-26 )
  Ihmisyydestä luopuminen:
  'Me emme kykene täyttämään käskyihin sisältyvää uskon ja ehdottoman rakkauden vaatimusta.'
  'Me emme kykene noudattamaan ihmisille säädettyä lakia.'
  'Olemme syntisiä' ( Lue myös: 1 Johanneksen kirje 3:4-10 )
  -
  Ihmisyydestään luopumattoman ei tarvitse uskoa ollakseen ihminen, ihmisten joukoissa, sillä Laille kuuliaisilla on ihmisyyden sielu. Joten ihmisten ei tarvitse uhrata ihmisyyden voimia todistaakseen olevansa ihminen.
  Aikoinaan ihmisyys pyrittiin ihmisistä poistamaan miekan voimalla mutta se kallisarvoisena ominaisuutena sai tukea jota vain valitut saivat osakseen korvaamattomana perintönä ilman miekka sivistyksen perisyntiä.
  -
  Ihmisyyden suvaitseminen on Lain ja ihmisten oikeuksien suvaitsemista johon Lakien mukaan kaikilla tulisi olla oikeus, lapsillakin mm Suomen Perustuslain mukaan, tosin sen toteutuminen Lain ristiriitaisuuden vuoksi on rajattu.
  Perustuslaki antaa uskovapauden, valtion kirkko oppeineen riistää sen oikeuden lapsilta ja tekee lapsien vanhemmista (peri)syntisiä. ( Lue myös: 1 Johanneksen kirje 3:4-10 )
  Toisten, lastenkaan puolesta ei ole oikeutta uskoa sillä silloin rikkoo uskonvapautta koskevaa Lakia.
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
  Finlex / Oikeusministeriö ja Edita Publishing
  2 luku
  Perusoikeudet
  6 §
  Yhdenvertaisuus
  Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
  Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
  Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
  Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
  Perustuslain 11 §:n mukaan "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."
  -
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453
  1 §
  "Lain tarkoitus
  Tämän lain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä. Lisäksi laissa säädetään rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja toiminnan perusteista."
  -
  Tämä ei pidä paikkaansa:
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453
  3 §
  "Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa
  Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä."
  Lapsena kastettu ei ole saanut tuon Lain kohdan suojaa osakseen.
  Vertaa yllä olevaan: Perusoikeudet 6 § Yhdenvertaisuus
  ===
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#L1P3
  3 §
  Jäsenet. Kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta eroamisesta on voimassa, mitä uskonnonvapauslaissa (453/2003) säädetään. Alle kaksitoistavuotias lapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa tai huoltajansa on kirkon jäsen ja jos lapsen jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskonnonvapauslain 3 §:ssä säädetyllä tavalla. (30.12.2003/1279)
  Näin uskonvapauslaki kumotaan lapsien osalta ja lasten vanhemmista tehdään syntisiä/perisyntisiä:
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055?search[type]=pi...
  15 §
  "Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Jos lapsen kastaminen viivästyy, kirkkoherran asia...na on muistuttaa siitä lapsen vanhempia tai huoltajia.
  Milloin toinen tai kumpikaan vanhemmista ei kuulu kirkkoon tai milloin lapsi ei ole vanhempiensa kasvatettavana, hänet voidaan kastaa ottaen huomioon, mitä lapsen kuulumisesta kirkkoon erikseen säädetään."
  Kirkkoherraa ei ole Jumala tai/ja Jeesus virkaan asettanut. Ja he ovat uskontunnustuksen herra jumalalle oppeineen antaneet ja pappiskupauksen ehtojen Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen Nimeen herra jumalaa palvelevia.
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Pappi
  ============
  Lakien hierarkia:
  Jumalan ja Jeesuksen Laki = korkein Laki (Lapsikaste ei ole Laillinen... Joh. Ilm. 22:18, 19)
  Suomen Perustuslaki = ei saa olla ristiriidassa yllä olevan Lain suhteen (Lapsikaste ei ole Laillinen, "Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti...)
  Suomen kirkkolaki = ei saa olle ristiriidassa yllä olevien Lakien suhteen.
  -
  Lapsikaste ei ole edes raamatullisesti puolusteltavissa. Joh. Ilm. 22:18-19
  Kirkkojärjestys ei ole raamatun Jumalan tai/ja Jeesuksen asettama:
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055?search[type]=pik...
  -
  Mikään Laki ei määrää ketään, lapsiakaan, kastettaviksi lapsiakin tappaneen, tapattaneen, raiskanneen jne laittomuuden jäseniksi.
  Näin ollen, kirkko oppeineen, pappeineen ja laittomuuden asetuksineen teettää lapsiaan kastattavista lasten vanhemmista vastuullisia kirkon oppien ja tekojen laittomuuksiin lapsikasteen suhteen.
  http://www.evl.fi/katekismus/uskontunnustus/22.html
  'Kristitty pysyy kuitenkin syntisenä elämänsä loppuun asti.'
  ( 1 Johanneksen kirje 3:4-10 )
   
 2. vierailija Vierailija

  Synti on laittomuus ja laittomuus on Lain vastanen rikos joten syntinen kristitty on rikollinen raamatunne opin mukaan... raamatun Jeesus ei sovittanut rikoksia.
  1 Johanneksen kirje 3:4-10
  "Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta."
  -
  Yllä olevan eksytyksen selventäminen lyhyesti:
  synti = laittomuus,
  laittomuus = Lain vastainen rikos,
  =Raamatun Jeesus rikoksia sovittanut.
  ---

  Eri asia on sekin, että ketä kristityt Jeesuksenaan palvelevat!
  Kaksi, kolme vai olisko viisi Jeesustako kristityillä?
  ---
  Onko kyseessä kahden Jeesuksen syntymisestä?
  Jos niin ovatko molemmat Jumalan "ainoa Poika?"
  1/Matt. 2:1 "Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana ..."
  2/Luuk. 2:2-5 "Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana ... Niin Joosefkin lähti ... kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem ... Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli."
  Huomaa, että kuningas Herodes kuoli vuonna 4 eKr. Kyreneiuksesta ei tullut maaherraa ennen vuotta 7 jKr.
  Joten kyseessä on raamatun mukaan kahdesta eri Jeesuksesta.
  ==========
  TAI....
  Kaksi; kolme tai jopa viisi Jeesustako raamatun mukaan olisi kyseessä!
  Voisiko yksi ja sama "Jeesus antaa henkeänsä" komella eri tavalla:
  -
  1/Matt. 27:46,50 "Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä."
  2/Joh. 19:30 "Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: Se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä."
  3/Luuk. 23:46 "Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä."
  -
  Tämä on raamatun Jeesuksen antama KIELTO jota Häntä palvelevat eivät tottele, miksi?
  Matt. 24:23-26
  24:23 Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.
  24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
  24:25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
  24:26 Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko."
   
 3. vierailija Vierailija

 4. vierailija Vierailija

  Näilläkin periaatteilla sitä suomen perustuslain IHMISEN uskonvapautta kumotaan....
  https://uskonnonvapaus.fi/lapset/asema.html
  #
  Vauvan liittäminen uskontokuntaan
  Syntyvä lapsi ei liity automaattisesti mihinkään uskontokuntaan. Aina tarvitaan erillinen tahdonilmaus vanhemmilta tai muilta huoltajilta.

  Perusperiaatteena on, että vanhemmat yhdessä sopivat asiasta. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen, vauva jää kaikkien uskontokuntien ulkouolelle. Tältä osin laki muuttui 1.3.2017: siihen saakka äiti saattoi liittää alle 1-vuotiaan uskontokuntaan vastoin isän tahtoa; ks. uutiset aiheesta.

  Muutos ei ole takautuva. Jos äiti on liittänyt lapsen esimerkiksi helmikuussa 2017 uskonnolliseen yhdyskuntaan, erottamiseen vaaditaan molempien vanhempien tahto.
  #

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
  Finlex / Oikeusministeriö ja Edita Publishing
  "2 luku
  Perusoikeudet
  6 §
  Yhdenvertaisuus
  Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
  Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
  Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
  Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

  Perustuslain 11 §:n mukaan "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."
   
 5. vierailija Vierailija

  Lasten suojelua laittomuutta vastaan ei pitäs olla rikos MUTTA, ET-lehti "sana on vapaa" ei fatkoja anna julkaista!
  ----- ----- -----
  Lapsen seksuaalisesti hyväksi käyttö on AINA, rikos ilman mitään selittelyjä ja Jeesuksen Nimeen valehtelemalla:

  https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/ar...ta-ei-voida-kertoa-kaikkea/6939060#gs.ktTO7Gk
  -
  Nämä, kristittyjen opitkin lasten suojelemiseksi tulisi tuomita rikoksiksi. Rippi on tarkoitettu sielun hoitoon eikä lapsia raistanneiden ja seksuaalisesti hyväksi käyttävien suojelemiseksi ja salaamiseksi rikoksina:

  "Kyllä minä ja paavi sen tiedämme , pitäisikö kysyä Jumalalta vielä ."

  "KIITOS VAAN TARJOUKSESTA , MUTTA SULTAHAN JO LOPPUI
  KOKONAAN TUO PAHNA TUSKA ., KUN TULI KESÄ JA KÄRPÄSET,
  AIVAN OIKEIN OLET KOPIONUT JP :N ASIAN .Mat. 5:43-48
  SE ON JOKAINEN PEFOFIILI SAA SYNTINSÄ ANTEEKSI , JOS
  HÄN KATUU TEKOAAN JA TAHTOO TEHDÄ PARANNUKSEN .
  JA ANOO ANTEEKSI /TEKEE RIPIN."

  "Jokainen bedofiili toiaan saa syntinsä anteeksi, jos hän antaa Jeesuksen sovintoveren virran puhdistaa sydämensä, hallelujaa kiitos Jeesus!
  Jos parannusta ei tule, niin sinun raukan käy huonosti.
  Keneltä, kysyi yksi mäntti?!!!
  Jumalalta!"

  Luder/Lutherin kirje 1.8.1521
  "Ole syntinen ja tee syntiä rohkeasti, mutta usko vielä rohkeammin. Synti ei erota meitä Hänestä, vaikka sortuisimme haureuteen tai murhaan tuhansia ja tuhansia kertoja päivässä."

  "14.5.2011 16:22
  Ei tuosta ÄLÄ TAPA käskystä , tarvii sen enenpää ymmärtää
  kun mitä siinä lukee .."
  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2011011913031940_ul.shtml
  -
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
  Finlex / Oikeusministeriö ja Edita Publishing
  11 § (24.7.1998/563)
  "Rikoksentekijän suojeleminen
  Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

  Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta."
  -
  Rippi ei ole raamatun Jumalan ja Jeesiksen antama oppi vaan kristittyjen jumalia palvelevien, mm rikollisia suojelevien oppi. Synti on laittomuus ja laittomuus on Lain vastanen rikos joten syntinen kristitty on rikollinen raamatunne opin mukaan... 1 Johanneksen kirje 3:4-10

  HUOM! raamatun Jeesus ei rikoksia sovittanut.
   
 6. vierailija Vierailija

Kaikki kentät ovat pakollisia
Luonnos tallennettu Luonnos poistettu

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti